TOR

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (w skrócie TOR) jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Ma charakter zarówno społeczny jak i naukowy, a opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Celem Towarzystwa jest wychowanie do życia w rodzinie przez propagowanie oparcia współżycia małżeńskiego na trwałej miłości dwojga ludzi oraz ich wzajemnym szacunku i odpowiedzialności oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. Od chwili powstania TOR aktywnie uczestniczy w promowaniu i nauczaniu nowoczesnych metod naturalnego planowania rodziny, które są zgodne z normami moralnymi, nie szkodzą zdrowiu, sprzyjają rozwojowi dojrzałej osobowości i miłości małżeńskiej. TOR było i jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, realizującymi te same cele, działając dla dobra małżeństwa i rodziny poprzez upowszechnianie szacunku do życia ludzkiego od chwili poczęcia. Cele te realizujemy poprzez organizowanie sympozjów naukowych, wykładów i prelekcji w szkołach na terenie całego kraju, upowszechniających odpowiedzialne rodzicielstwo, poprzez prowadzenie Poradni Naturalnego Planowania Rodziny we współdziałaniu ze służbą zdrowia. Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz dzieci w Domach Dziecka.

Prolife – Dar życia

Human Life International – POLSKA

TOR Tarnobrzeg
604 230-700
e-mail: kleczek@prolife.pl